Kto może być przyjęty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego?

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt. Osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki. Osoby niepełnosprawne. Chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

O skierowanie do Zakładu może wystąpić:

osoba zainteresowana, opiekun lub przedstawiciel ustawowy

lekarz zakładu opieki zdrowotnej

Wymagane dokumenty

 1. Skierowanie do ZOL- wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 2. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale), lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzającego że osoba w/w wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji.
 4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną), pielęgniarkę opieki długoterminowej, pielęgniarkę szpitala, w którym osoba kierowana do zol przebywa.
 5. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego – Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel.
 6. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego:
  • kserokopia decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty wraz z odcinkiem świadczenia z ostatniego miesiąca, poprzedzającego przybycie chorego do zakładu
  • kserokopia decyzji organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego;
  • kserokopia innych dokumentów stwierdzających dochód chorego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu i / lub jej przedstawiciela ustawowego, na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
 7. Kserokopie kart informacyjnych ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań.
 8. Wymagane badania do przyjęcia: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, glukoza, cholesterol, HBS.,Rtg płuc
 9. Inne wyniki badań na prośbę lekarza opiniującego
 10. Zaświadczenie do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego wystawione przez lekarz prowadzącego ze szpitala – dotyczy pacjentów, wymagających żywienia sondą, gastrostomią odżywczą lub drogą pozajelitową.

UWAGI

 • Wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (gdy pacjent przebywa w domu), jeżeli pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący
 • W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wniosku winien poświadczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.
 • Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.
 • W przypadku gdy pacjent kierowany jest ze szpitala i ma problemy z przyjmowaniem pokarmów lub przyjmuje w niewystarczającej ilości, jest karmiony sondą lub będzie wymagał okresowego żywienia sondą, założoną gastrostomią odżywczą lub wymaga żywienia pozajelitowego; – wymagane jest stosowne zaświadczenie do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego wystawione przez lekarz prowadzącego z oddziału.
Scroll to Top